§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Siepraw:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni, ( obecna stawka 1,03 )

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni; ( obecna stawka 5,17 )

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,( obecna stawka 0,31 )

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni; ( obecna stawka 3,40 )

 

2) od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, ( obecna stawka 0,71 )

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, ( obecna stawka 19,99 )

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; ( obecna stawka 12,04 )

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; ( obecna stawka 5,25 )

 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. ( obecna stawka 5,88 )

 

3) od budowli:

 

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 zm. poz. 1512);

 

b) 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, zm. poz. 1512) dla budowli związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7189).

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Źródło: bip.malopolska.pl/ugsiepraw