Po blisko 11 latach, wznowiono funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

 

27 lutego br. w Sułkowicach, w powiecie myślenickim odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. W uroczystej zbiórce wzięli udział m.in: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

 

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak  przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, Dyrektor Biura Prewencji KGP inspektor Robert Kumor, radni Sejmiku Wojewódzkiego – Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, ks. Edward Antolak – proboszcz parafii w Sułkowicach, kapelan myślenickiej Policji ks. Józef Orawczak oraz lokalni samorządowcy.W swoim przemówieniu insp. Maciej Kubiak  podkreślił, że bardzo się cieszy, z dzisiejszego spotkania, podczas którego Sułkowice odzyskują posterunek po 11 latach. 

 

Podziękował również wszystkim zaangażowanym w projekt reaktywacji posterunku, oświadczając, że jest to wyraz największej troski o bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w gminie Sułkowice.

 

 

Poseł na Sejm Władysław Kurowski wyraził uznanie i zadowolenie z reaktywacji Posterunku Policji w Sułkowicach. Pogratulował również wszystkim, których działania przyczyniły się do jego przywrócenia. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w przyszłości również Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zyska nowa siedzibę.Na zakończenie poseł Władysław Kurowski życzył, aby Posterunek Policji w Sułkowicach był zarówno przyjaznym miejscem dla mieszkańców, jak również dobrym miejscem dla policjantów w nim pracujących.Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski w swoim wystąpieniu podziękował osobom zaangażowanym w przywrócenie Posterunku Policji w Sułkowicach oraz wsparcie finansowe udzielone na ten cel przez samorządowców. Pan Wicewojewoda podkreślił znaczenie tego przedsięwzięcia, które w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach reaktywacji posterunku Policji.

 

Inspektor Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji KGP, podziękował za zaproszenie na tak ważną uroczystość, jaką jest otwarcie posterunku w Sułkowicach.W swoim przemówieniu inspektor Rober Kumor, podkreślił jaka rolę stanowi w kontaktach ze społeczeństwem Krajowa Mapa Zagrożeń oraz program Dzielnicowy Bliżej Nas. W siedzibie nowo powstałego posterunku będzie służyć dwóch dzielnicowych.  Dyrektor Biura Prewencji podkreślił „że dzięki tej inicjatywie społeczność lokalna Miasta Sułkowice, ale też okolicznych miejscowości będzie miała możliwość bezpośredniego kontaktu z Policją – co wpłynie na poczucie bezpieczeństwa”. Inspektor w imieniu swoimi jak i w imieniu Komendanta Głównego Policji podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach, który jest 121 posterunkiem otwartym w okresie ostatnich czterech lat.

 

Następnie głos zabrał Starosta Myślenicki Józef Tomal, który pogratulował Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Maciejowi Kubiakowi, aktywności w szukaniu rozwiązań jak i środków finansowych dla kierowanej przez siebie placówki, a co za tym idzie dla mieszkańców powiatu myślenickiego. Jednocześnie Józef Tomal przekazał na ręce insp. Macieja Kubiaka kwotę 50 tys.zł. na zakup nowego radiowozu.Kolejno głos zabrał Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy  Myślenice, który pogratulował determinacji zaangażowanym w działania na rzecz przywrócenia Posterunku Policji w Sułkowicach. W przemówieniu podkreślił, iż „otwarcie posterunku  przyczyni się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sułkowice, ale również  gmin sąsiednich”.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, podziękował za zaangażowanie w przywrócenie posterunku Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a w szczególności słowa podziękowania skierował do Komendanta Komendy Powiatowej w Myślenicach  za determinację oraz podejmowanie rozmów i wyzwań, które zakończyły się otwarciem jednostki.

 

Na zakończenie burmistrz życzył policjantom, którzy będą pełnić służbę w Sułkowicach  - życzliwości ze strony mieszkańców, bezpieczeństwa i jak najlepszej, spokojnej i komfortowej pracy.Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w swoim przemówieniu podkreślił, że utworzenie posterunku Policji  było możliwe dzięki porozumieniu policji z samorządem. Nowo otwarty Posterunek Policji w Sułkowicach jest  5 posterunkiem, który powstał w Małopolsce i zapowiedział, że w ciągu najbliższych lat powstaną kolejne, które będą służyć lokalnym społecznościom.Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta pogratulował policjantom z Sułkowic nowego miejsca pracy i podziękował wszystkim zaangażowanym w stworzenie posterunku oraz godnych warunków pracy funkcjonariuszom.Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

 

W trakcie uroczystości,  Wicewojewoda oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice przekazali symboliczny klucz do nowo otwartego posterunku jego kierownikowi, asp. szt. Pawłowi Rucińskiemu, składając na jego ręce życzenia i gratulacje. Następnie ksiądz proboszcz  poświęcił budynek nowej siedziby policjantów po czym zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia posterunku.Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządów, ale jest też wynikiem policyjnych analiz. Podczas konsultacji i debat społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach ze społecznością lokalną i radnymi podnoszono przede wszystkim problemy długiego czasu dojazdu na zgłoszenie oraz ograniczonej dostępności dzielnicowych.Reaktywacja posterunku nie udałaby się bez wsparcia samorządu. Ogromne słowa podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sułkowice za sfinansowanie inwestycji.

 

Funkcjonowanie posterunku zostało przywrócone po niemal 11 latach. Do 31 marca 2004 roku w Sułkowicach przy ulicy 11 Listopada 9 działał Komisariat Policji. Stan etatowy komisariatu wynosił wówczas 15 osób.1 kwietnia 2004 roku komisariat stał się posterunkiem, który funkcjonował przez kolejnych 5 lat. W październiku 2009 roku posterunek został zlikwidowany. Pracowało tam wtedy 9 policjantów, którzy kontynuowali służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach. W siedzibie byłego posterunku utworzony został Lokal Przyjęć Obywateli, w którym dwa razy w tygodniu dyżury pełnili dzielnicowi.Z wnioskiem o odtworzenie Posterunku Policji w Sułkowicach wystąpił ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Piotr Pułka oraz ówczesny Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka. Posterunek swoim działaniem będzie obejmował następujące miejscowości: Sułkowice, Harbutowice, Rudnik, Biertowice oraz Krzywaczkę. Stan etatowy wynosi 5 etatów – kierownik oraz Zespół Prewencyjny składający się z dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów patrolowo – interwencyjnych.

 

Nowo przywrócona jednostka Policji mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach przy ul. Sportowej 51. 

 

Źródło Informacji: Policja Myślenice

Dawid Wietrzyk, Oficer prasowy


GALERIA


         Czytaj również...