„Przebudowa drogi powiatowej Nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice od km 9+940 do km 10+740 w miejscowości Siepraw.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr K1943 polega na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni,przebudowie pobocza lewostronnego na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym odwodnieniem na działkach dr nr 8/1, 1186, 1200/4, 1200/5, 1200/6, obręb ewidencyjny Siepraw,jednostka ewidencyjna Siepraw.

 

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr K1943 Kraków – Świątniki Górne –Myślenice w Sieprawiu o długości 800 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1947 Siepraw – Kawęciny w granicach istniejącego pasa drogowego na działkach dr nr 8/1,1186, 1200/4, 1200/5, 1200/6. Planuje się poprawę parametrów geometrycznych drogi tj.szerokości jezdni do 6,00 m, wykonanie nakładki bitumicznej, przebudowę pobocza na chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m (tj. krawężnik + kostka + obrzeże = 0,20 + 2,00 + 0,08 =2,28 m - chodnik z obramowaniem). Planuje się przebudowę sytuacyjno-wysokościową skrzyżowania trójwlotowego z drogą powiatową Nr K1947 Siepraw – Kawęciny oraz wykonanie poprawy wyłukowań na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Kwiatową.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Siepraw w gminie Siepraw. Droga przebiega przez tereny wiejskie o zabudowie mieszkaniowej i polne.Droga powiatowa posiada dwukierunkową, dwu pasową jezdnię o nawierzchni bitumicznejo szerokości ok. 5,50m z lokalnymi zawężeniami (w rejonie przełomów) i poszerzeniami(na łukach) oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości, porośnięte trawą. W ciągu drogi powiatowej zlokalizowane są rowy otwarte obustronne i przepusty pod drogą o średnicy Ø1000,Ø1500.

 

Jezdnia drogi powiatowej ma dopasowany przebieg wysokościowy poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, które zapewniają odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni do istniejącego odwodnienia.

 

 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice zakłada wykonanie w miejscu pobocza gruntowego chodnika z kostki lewostronnego od km 9+940 do km 10+130 i od km 10+600 do km 10+740, przebudowę istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem drogi, korektę spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, przeprofilowanie rowu otwartego w związku wykonaniem chodnika, oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów pod zjazdami wraz dostosowaniem do nowego przebiegu rowu. Wymianę wyeksploatowanych murków czołowych przepustów i rur przepustowych na nowe o takich samych parametrach jak istniejące.Planuje się wykonanie poszerzeń jezdni do nowej geometrii wraz z robotami bitumicznymi i profilowaniem jezdni, likwidację przełomów, wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wykonanie poboczy o szerokości 1,00.Ponadto zakres robót obejmuje montaż barier sprężystych, balustrad ochronnych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Działki dr nr 8/1, 1186, 1200/4, 1200/5, 1200/6 znajduje się na terenie oznaczonym w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka – UCHWAŁA RADY GMINY SIEPRAW NR XXIV/208/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r . Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych pod istniejącą drogą i chodnikiem przebiegają poprzecznie sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe,elektroenergetyczne, teletechniczne.

 

 

Parametry projektowe przebudowywanej drogi powiatowej Nr K1943: Klasa techniczna – „Z”;

 

Droga jedno jezdniowa, dwu pasowa, dwukierunkowa;Nawierzchnia – jezdnia bitumiczna;Kategoria ruchu – KR2/KR3;Prędkość projektowa – Vp = 40km/h;Szerokość pasa ruchu – 3,00m;Szerokość jezdni na odcinku prostym – 2 x 3,00m = 6,00m;Szerokość pobocza gruntowego – 1,00m;Minimalna długość prostej przejściowej – 20,00m;Szerokość chodnika przy jezdni – 2,00m (krawężnik 0,20m + 2,00m kostki betonowej + 0,08m obrzeże = 2,28m szerokość chodnika z obramowaniem);Parametry projektowe przebudowywanej drogi powiatowej Nr K1947 – wlotu skrzyżowania:Klasa techniczna – „Z”;Droga jedno jezdniowa, dwu pasowa, dwukierunkowa;Nawierzchnia – jezdnia bitumiczna;Kategoria ruchu – KR2/KR3;Prędkość projektowa – Vp = 40km/h;Szerokość pasa ruchu – 3,00m;Szerokość jezdni na odcinku prostym – 2 x 3,00m = 6,00m;Szerokość pobocza gruntowego – 1,00m;Minimalna długość prostej przejściowej – 20,00m;Szerokość chodnika przy jezdni – 2,00m (krawężnik 0,20m + 2,00m kostki betonowej + 0,08m obrzeże = 2,28m szerokość chodnika z obramowaniem);

 

Przebudowywana droga powiatowa będzie miała tak jak w stanie istniejącym przekrój jedno jezdniowy, dwukierunkowy z pochyleniami zapewniającymi sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu i przepustów.Na podstawie sporządzonej mapy sytuacyjnowysokościowej stwierdzono, że poprzez działki dr nr 8/1, 1186, 1200/4, 1200/5, 1200/6 przebiegają poprzecznie do drogi sieci podziemne:wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne. Planowana inwestycja ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne nie koliduje z istniejącymi sieciami. Niezostanie zmniejszone przykrycie istniejących sieci z uwagi na prowadzenie robót w nasypach. Mimo to w trakcie budowy należy sprawdzić głębokość posadowienia sieci. Podczas wykonywania wykopu pod nawierzchnię, w pobliżu istniejącej sieci należy zachować szczególną ostrożność.Planowana inwestycja nie zmienia sposobu wykorzystania terenu i w całości mieści sięw granicach istniejącego pasa drogowego, nie wystąpi również przekształcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicją określoną w art. 4 pkt. 18 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych(nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego). Projektowana inwestycja na działkach dr nr 8/1,1186, 1200/4, 1200/5, 1200/6 w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka – UCHWAŁA RADY GMINY SIEPRAW NR XXIV/208/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. Planuje się przebudowę lewostronnego pobocza gruntowego na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż istniejącej jezdni bitumicznej ograniczonego od strony jezdni drogi powiatowej krawężnikiem betonowym 20/30/100 na ławie z betonu C16/20 wyniesionym w stosunku do nawierzchni 12 cm, na zjazdach 4 cm i 2 cm na przejściach dla pieszych i obrzeżem betonowym 8/30/100 na ławie betonu C12/15 od strony istniejącego rowu przydrożnego. Całkowita szerokość chodnika z krawężnikiem i obrzeżem będzie wynosiła 2,28m. Krawężnik należy odsunąć od istniejącej (nieregularnej) krawędzi jezdni na taką odległość, aby otrzymać docelową szerokość pasa ruchu drogi powiatowej wynoszącą 3,00m. Projektuje się wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni drogi powiatowej.W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni drogi powiatowej przy krawężniku zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty uliczne krawężnikowe na studzienkach ściekowych DN500. Studzienki DN500 zaopatrzone w osadniki 0,50m. Przykanaliki z wpustów ulicznych wykonane zostaną z rur PVC DN 200mm klasy S o sztywności obwodowej SN 8 do istniejącego rowu za chodnikiem. Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i nie będzie naruszona gospodarka wodna działek sąsiadujących. Istniejący rów przydrożny należy udrożnić, oczyścić i dostosować do projektowanego chodnika.Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014 opracowanym przez Politechnikę Gdańską na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 124 z 2016r.) przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

 

Konstrukcja chodnika :6 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (czerwonej)3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:420 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Razem: 29 cm Konstrukcja chodnika na zjazdach:8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (szarej)3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:415 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,525 cm – podbudowa pomocnicza warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63Razem: 51 cm.

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

 

GALERIA


         Czytaj również...

 

04 lipca 2020

Przebudowa drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

14 maja 2024
Wycieczka na Górę Żar (foto/wideo)
14 maja 2024
Policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych ustalili i zatrzymali 19-latka, odpowiedzialnego za celowe

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi