Gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego mogą już składać wnioski o dofinansowanie modernizacji boisk sportowych i miejsc aktywnej rekreacji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” 2021. Środki przeznaczone na ten cel w tegorocznym budżecie Województwa Małopolskiego to 15 milionów złotych.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął regulamin realizacji projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” w 2021 roku. Określa on zasady udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji, w oparciu o pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego. Adresatami projektu są gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego.

 

Celem jest udzielenie pomocy finansowej samorządom lokalnym na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która spełnia rolę miejscowych stref aktywności fizycznej. Chodzi o podniesienie standardu czy rewitalizację obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Wsparcie będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne i niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu. Przede wszystkim - obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreację oraz integrację lokalnych społeczności.

 

- mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

 

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie Województwa Małopolskiego w 2021 roku to 15 000 000 zł. Montaż finansowy zakłada dofinansowanie z budżetu województwa do 70 procent kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 250 000 zł na daną inwestycję

 

- dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 

Projekt „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” zakłada przede wszystkim modernizację infrastruktury takiej jak: ogólnodostępne boiska sportowe (w tym piłkarskie i lekkoatletyczne), wielofunkcyjne boiska sportowe - m.in. do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, boiska do siatkówki plażowej, boiska do piłki nożnej z trawą naturalną, siłownie plenerowe, skateparki, place sportowo-rekreacyjne sprzyjające aktywności fizycznej czy miasteczka ruchu drogowego dla rowerzystów.

 

 

Wnioski należy składać - w terminie do 21 kwietnia 2021 r. - za pośrednictwem:

 

a) Dziennika Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków lub „urny wrzutowej na korespondencję do Urzędu Marszałkowskiego” (jeśli bezpośrednia obsługa klienta przez Dziennik Podawczy nie będzie możliwa, z uwagi na sytuację epidemiologiczną) – urna dostępna będzie tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

b) Operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Igrzysk Europejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu (wersji papierowej) do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie datą stempla pocztowego).

 

c) Drogą elektroniczną - dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany. Wniosek w formacie pdf należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP (z wykorzystaniem zakładki - Pismo ogólne do podmiotu publicznego, w temacie z dopiskiem - „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”). Decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP.

 

Zasady realizacji spraw przez internet dostępne są – link w tym miejscu - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” 2021 wraz z regulaminem i wnioskiem dostępne są - pod tym linkiem - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

 

Źródło: Małopolski Urząd Marszałkowski

 

 

 

GALERIA


         Czytaj również...