Trwają zapisy do Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych, na rok szkolny 2021 - 2022

03 maja 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJSEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH 12:00-20:00 (W ŚRODY 9.00-17.00)

 

Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, puzonu, sakshornu, tuby, organów. Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat,4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat.

 

Do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania na fortepian lub skrzypce mogą być przyjęci kandydaci w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków: szczególne predyspozycje instrumentalne (na przesłuchaniu należy wykonać dowolny utwór na instrumencie), własny instrument (pianino w wersji akustycznej – wykluczone instrumenty elektroniczne).Kandydaci przyjęci do klasy fortepianu będą musieli posiadać własny instrument akustyczny: fortepian lub pianino (wykluczone instrumenty elektroniczne).Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 7 lat i nie przekroczył 16 roku życia. W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Dla kandydatów, którzy nie uczęszczali na wcześniejsze zajęcia umuzykalniające organizowany będzie kurs przygotowawczy.

 

Zgłoszenie na kurs na podstawie podania (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych),Zapisy do poszczególnych grup prowadzone są w sekretariacie szkoły podczas zgłoszenia kandydata, Zgłoszenie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów,

 

Terminy kursu przygotowawczego:

Grupa I: Poniedziałek godz. 18.45-19.30 - 24 maja 2021 r. i 7 czerwca 2021 r.;

Grupa II: Wtorek godz. 16.50-17.35 – 25 maja 2021 r. i 8 czerwca 2021 r.;

Grupa III: Piątek godz. 17.55-18.40 – 28 maja 2021 r. i 11 czerwca 2021 r.

 

Ubiegających się o przyjęcie do szkoły zachęca się do skorzystania z materiałów informacyjnych i promujących poszczególne instrumenty, które są dostępne pod adresem: http://www.sm-swiatniki.pl/rekrutacja.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć wniosek z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych):

 

Termin składania wniosków: od 1 marca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. osobiście lub za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2 - parter) w godzinach 12.00-19.00 lub na stronie www.sm-swiatniki.pl.Adres kandydata i jego rodziców należy podać zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Wniosek o przyjęcie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów.

 

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu: słuchu rytmicznego, słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, pamięci muzycznej.

 

Opisane w pkt. 10 umiejętności są sprawdzane poprzez: wyklaskanie rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela, określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków zagranych lub zaśpiewanych przez nauczyciela, zaśpiewanie jednego dźwięku z akordu zagranego przez nauczyciela, zaśpiewanie melodii zagranej przez nauczyciela, zauważenie zmian w melodii zagranej przez nauczyciela, zauważenie zmian w rytmie wyklaskanym przez nauczyciela, rozpoznawanie ilości dźwięków w akordzie, zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata, sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

 

Formuła przesłuchania przewiduje: badanie przydatności (dotyczy wszystkich kandydatów). Podczas którego wszyscy chętni są zobowiązani do prezentacji piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować (Ważne! by piosenka była prosta i dostosowana do wieku i możliwości dziecka).

 

 

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są przedstawić opinię lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

 

W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego w dniu składania podań w związku z trudnościami wynikającymi z ograniczeniem dostępności do lekarzy rodzinnych, dokument ten należy najpóźniej przedłożyć do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1), zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach: 17 i 18 czerwca 2021 r. po uprzednim ustaleniu przez sekretariat godziny przesłuchania kandydata.

 

W dniu badania: rodzice i kandydaci są zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły na wyznaczoną godzinę, przed wejściem do szkoły są zobowiązani do zdezynfekowania rąk i przestrzegania procedur sanitarnych.

 

Po zakończeniu przesłuchań, Komisja rekrutacyjna poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2021 r. listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Ostateczny termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ustala się na dzień 14 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 13.00-19.00 lub pod numerem telefonu 12 2708948, albo u dyrektora szkoły: pod nr tel. 603272927.Szkoła prowadzi również nabór na całoroczne zajęcia umuzykalniające (dotyczy dzieci 5-8 lat) w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2021/2022 jako forma przygotowania do nauki w szkole muzycznej.

 

Zapisy w terminie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Zgłoszenie na kurs na podstawie podania (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych), Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2- parter) w godzinach 13.00-19.00 albo na stronie internetowej w zakładce rekrutacja, Podanie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć określa regulamin rekrutacji i przewodnik ucznia szkoły muzycznej, z którymi należy się wnikliwie zapoznać. Są one dostępne na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

 

 

 

Źródło informacji Szkoła Muzyczna w Świątnikach Górnych

 


GALERIA


         Czytaj również...