1) od gruntów:a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowaniaw ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,34 zł,

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jeziori zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 6,66 zł,

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznegoprzez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,39 zł,

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy planzagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługowąalbo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dniawejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasienie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni - 4,39 zł,

 

2) od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,87 zł,

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częścizajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 25,03 zł,

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałemsiewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,50 zł,

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,76 zł,

 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznegoprzez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,25 zł,

 

3) od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70),

 

b) 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) dla budowli związanychz prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich.

 

§ 2. 1. Różnica między stawką podstawową określoną w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej uchwały a stawkąpreferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit. b niniejszej uchwały, w odniesieniu do podatników prowadzącychdziałalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowipomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiEuropejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 2013.352.1, L. 2020.215.3, L. 2023.239) oraz warunkamiokreślonymi w niniejszej uchwale.

 

2. Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną, do któregoznajduje zastosowanie zapis zawarty w § 1 pkt 3 lit. b uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wrazz deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzoną na druku wg ustalonego wzorulub informacją w sprawie podatku od nieruchomości wg ustalonego wzoru:

 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o udzieleniepomocy oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimisotrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

b) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który określarozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianychprzez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/332/22 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 8194).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Małopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Wierzba

 

 

Plik PDF do pobrania

https://sieprawinfo.pl/lib/nv4ctv/PODATKI-W-GMINIE-SIEPRAW-W-2024-lr5cddjn.pdf

 

Czytaj również...

08 stycznia 2024

Uchwała Rady Gminy Siepraw w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024r

Uchwała Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2023 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz. 40, póz. zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE L. 2013.352.1, L. 2020.215.3, L. 2023.239) z uwzględnieniemObwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawekkwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. z dnia 21 lipca 2023 r. (M.P. 2023 r. poz. 774), Rada

 

Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Siepraw:

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

10 czerwca 2024
Co to jest  Barszcz Sosnowskiego? Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) to niebezpieczna dla zdrowia,
09 czerwca 2024
Wiślana trasa rowerowa: Kraków, Tyniec , Skawina i dalej (wideo)

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi